Z produktov Sportactive si vyberie celá rodina, od detí až po seniorov a pri najlepšom pomere výkonu a ceny!

Ochrana os. údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. 

Základné ustanovenie

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so zpracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je SPORTMEDACTIVE, s.r.o. (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu:

Názov:  SPORTMEDACTIVE, s.r.o.

Sídlo:  Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava

Zastúpený:  Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH., konateľ

IČO:  51326591

 

Vložka číslo: 126135/B, Okresný súd Bratislava I

Email: spormedactive@sportmed.sk

Telefón:  +421948232428

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napr. meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej nebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodem zpracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy mezi Vami a správcom podľe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípadě, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vámi a správcom; pri objednávke sú vpožadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt, vrátane emailu, príp. tlf. čísla), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a vykonávanie dalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniui v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovávaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje zpracováváné na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemca osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na spracovávaní objednávok, dodávaní tovaru/služieb/realizácii platieb, ako napr. na balení, rozvoze, zasielaní tovaru,
 • zabezpečujúci služby vykonávania e-shopu (Shoptet) a dalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, ako napr. účtovníctvo (Ekonservis),
 • zabezpečujúci marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo mezinárodných organizácií. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služeb/cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie zpracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písemne na adresu alebo email správce uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne: heslá, antivírový program, zálohy dát, elektronické zabezpečenie priestorov, uzamykateľné skrine a kancelárie.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.