Sportactive ARTHROENZYME je dočasne vypredaný, o obnovení predaja vás budeme informovať. Odporúčame kĺbovú výživu Sportactive Arthro, tento produkt je v ponuke aj v EXTRA výhodných balíkoch.

Ochrana os. údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. 

Základné ustanovenie

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je SPORTMEDACTIVE, s.r.o. (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu:

Názov:  SPORTMEDACTIVE, s.r.o.

Sídlo:  Devínska cesta 92, 841 04 Bratislava

Zastúpený:  Ing. Katarína Sásiková, konateľ

IČO:  51326591

 

Vložka číslo: 126135/B, Okresný súd Bratislava I

Email: spormedactive@sportmed.sk

Telefón:  +421903728758

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napr. meno, identifikačné číslo, adresné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej nebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznamov a newsletrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznamov a newsletrov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt, vrátane emailu, príp. tlf. čísla), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovávaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na spracovávaní objednávok, dodávaní tovaru/služieb/realizácii platieb, ako napr. na balení, rozvoze, zasielaní tovaru,
 • zabezpečujúci služby vykonávania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, ako napr. účtovníctvo (Ekonservis),
 • zabezpečujúci marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo mezdinárodných organizácií. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu alebo email správca uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne: heslá, antivírový program, zálohy dát, elektronické zabezpečenie priestorov, uzamykateľné skrine a kancelárie.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2022